ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി തഴച്ചുവളരും. ഇതുചെയ്താൽ മതി.

മുടി കൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു പിന്നെ മുടി വരാത്തതും പലയാളുകൾക്കും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പെണ്ണുങ്ങളിലായാലും ആണുങ്ങളിൽ ആയാലും പ്രായബേധമന്ന്യേ എല്ലാവരിലും വരുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം മുക്യകരണം നമ്മുടെ മുടിയുടെ പരമ്പരാഗത പരിപാലനത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും, ഭക്ഷണരീതിയും മാറ്റും ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒന്നാണ്.

മുടി തഴച്ചുവളരുന്നതിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും. പലതരം ഓയിലുകൾ പലതരം ഷാമ്പൂ, കണ്ടിഷണറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിപരീരത ഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ വെറും രണ്ടു തവണ തേച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മുടി കാടുപോലെ വളരുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴചയ്ക്കൊണ്ടു തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Hair loss and hair loss in the area are a problem that many people face. Hair loss is a matter of age, whether it is in women or men. All this is about changing the traditional care of our hair and the diet. Hence, hair health is a very important factor.

Many of us do a lot of things to make our hair grow. Different types of oils, different types of shampoo, conditioners. But no one has ever heard of any thing good about this except that it has the opposite effect. But it can be made at home and you just apply it twice a week and your hair will grow like wild. You will know the results in a week. Watch the video for that.