ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്ക് മാറാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി

പൊതുവെ ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്‌ട്രോൾ തന്നെയാണ്. കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്നതാണ് നാം ഇന്ന് പ്രായമായവർക്കിടയിലും ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും, കൊഴുപ്പു അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമെല്ലാം ഈ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാൻ ഇടയാവുന്നുണ്ട്.

രക്തത്തിൽ അധികമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ കഴിയാതെ വരുകയും. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനു കാരണം. പലരിലും കൊളസ്‌ട്രോൾ അധികമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിചു അറിയാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക് മൂലം മരണം സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

Cholesterol is generally the main cause of block in the heart. Cholesterol is what we see among the elderly and young today. All this is due to the change in our lifestyle diet. Fast food, fatty foods, fried and fried coconut oil can increase the amount of cholesterol in our body.

Excess fat builds up in the blood and the blood cannot be discharged into the heart. Heart attack is caused by a situation where the heart stops functioning. In many people, high cholesterol can lead to death from heart attack without knowing it. You can see through this video an easy way to remove the block in the heart that happens like this.

Leave a Reply

Your email address will not be published.