അമിത ഭാരം കയറ്റിയ ലോറിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ ! (വീഡിയോ)

വ്യത്യസ്ത റോപതിലും വലിപ്പത്തിലും ഉള്ള ലോറികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ലോറി. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇവിടെ ഇതാ അമിത ഭാരം കയറ്റി, അപകടത്തിലേക്ക് കൂപ് കുത്തിയ ഒരു ലോറി. ഓരോ വാഹനം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഭാരത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോറിയിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഭാര്യ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

വ്യത്യസ്ത റോപതിലും വലിപ്പത്തിലും ഉള്ള ലോറികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ലോറി. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്.ഇവിടെ ഇതാ അമിത ഭാരം കയറ്റി, അപകടത്തിലേക്ക് കൂപ് കുത്തിയ ഒരു ലോറി. ഓരോ വാഹനം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഭാരത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോറിയിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഭാര്യ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Leave a Reply

Your email address will not be published.