ഹിപ്പോപൊട്ടാമസിനെ ഒരുകൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾച്ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

കാട്ടിലും മൃഗശാലയിലുമായി മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വന്യമൃഗ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു വലിയ സസ്യബുക്കാണ് ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകൾ. പൊതുവെ ഇവയെ കടക്കുതിരകൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കരയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏറ്റവുംകൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് എന്നുമാത്രം. നാല്പതു മുതൽ അമ്പതു വർഷമാവരെയാണ് ഇവയുടെ ശരാശരി ആയുർദൈഗ്യം.

ഇവ മറ്റുള്ള ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെയധികം അപകടകാരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ മറ്റുമൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കന്മാരായ ജീവികളാണ് ചെന്നായ്ക്കൾ. ഇവരുടെ കൂട്ടം കൂടിയുള്ള ആക്രമണം എത്ര വലിയ മൃഗാനങ്ങൾക്കായാലും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾ അതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയായ ഒരു ഹിപ്പോപൊട്ടാമസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Hippopotamus is a large plant book that belongs to the wild animal category that can only be seen in the wild and zoo. They are generally referred to as shop horses. Even though you live on land, the most time is spent in water. Their average life expectancy ranges from forty to fifty years.

They are very dangerous compared to other organisms. Similarly, wolves are creatures who are good at attacking all other animals in the wild in large numbers. Their gang attack is impossible to hold on to, no matter how big the animals. But in this video you can see the shocking sight of a group of wolves trying to attack an even more dangerous hippopotamus. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.