വെറും 3 ദിവസംകൊണ്ട് മൂത്രക്കടച്ചിൽ പമ്പ കടത്താം…!

വെറും 3 ദിവസംകൊണ്ട് മൂത്രക്കടച്ചിൽ പമ്പ കടത്താം…! മൂത്ര കടത്തിലും മൂത്ര പഴുപ്പും ഒക്കെ വരുന്നതിനു ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിർജലീകരണം തന്നെ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ചു കരൾ വഴി ദാഹിച്ചു വരുന്ന വലിയ തോതിൽ ഉളള യൂറിയ പോലുള്ള മൂത്രാശയം വഴി പുറംതള്ളുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ കുറഞ്ഞു വരുകയും അതുപോലെ അവിടെ ചെറിയ തരത്തിൽ ഉളള സ്റ്റോൺസ് രൂപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സംഭവത്തെ ആണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അഥവാ,

കിഡ്‌നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ മൂത്ര കടച്ചിൽ അനുഭവ പെടുന്നതിനും മൂത്ര സഞ്ചിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് കല ക്രമേണ മൂത്രാശയത്തിൽ പഴുപ്പ് രൂപ പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ കിഡ്‌നി രോഗി ആകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളക്ക് ഉണ്ടായ മൂത്ര കടച്ചിലും മൂത്ര പഴുപ്പും എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതും വെറും മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് കളയാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

https://youtu.be/lBjBZ_j7jcU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *