വിചിത്രമായ സൗന്ദര്യമുള്ള കുതിര..!

കുതിരകൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളതും നിരുപദ്രവകാരിയുമായ മൃഗമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനതിന്റെ പുറത്തു കയറി ഒരു സവാരി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഒന്ന് കാണാനും തൊടാനുമെല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ള ജീവികൂടിയാണ്.

സാധാരണയായി കുതിരകൾ സസ്യബുക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിരയതും പുല്ലുമെല്ലാം ആണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് മറ്റുള്ള മൃഗത്തേക്കാൾ ഭാരം ചുവന്നു ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല കുതിരകൾ പൊതുവെ വളരെ സൗന്ദര്യവുമുള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് കുതിരകൾ. സാധാരണ എല്ലാരും ഒരു കളർ മാത്രമുള്ള കുതിരകളെ മാത്രമേ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ കളറുകളും സൗന്ദര്യവുമുള്ള കുതിരകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Horses are more beautiful and harmless than all animals. And no one wants to get on a ride. It is also a creature that is so dear to children and loved ones that you want to see and touch.

Horses are usually plant books and hence their food smells like grass and grass. They are lighter than other animals and can travel a long distance and run much faster. Horses are also a very beautiful creature and hence horses are a favourite among children to adults. We have seen only horses of one color. But you can see horses with different colors and beauty in this video. Watch the video for that.