ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ഇല്ലാതാക്കാം ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ….!

ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ഇല്ലാതാക്കാം ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ….! ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ പലരിലും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എട്ടു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക നല്ല ശരീര ആരോഗ്യവും മനസിന്റെ ആരോഗ്യവും എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഉള്ളു. എന്നാൽ ഉറക്കം തീരെ ശരിയായി അല്ല നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിഗ്നളുടെ ശരീരം വീക്ക് ആകാനും പല അസുഖങ്ങൾ വരാനും അതുപോലെ എത്തന്നെ അത് മാനസികം ആയ കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി വയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ കാരണം ആയേക്കാം.

ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ അനുഭവ പെടുന്നത് ആയി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ അല്ല. മറിച് കുറച്ചനേകം ദിവസം ഇതുപോലെ തീരെ ഉറക്കം വരാത്ത അവസ്ഥ ആണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക് ഇതുപോലെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ആയി രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുട മാനസിക സ്ഥിതിയും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ഇത് മൂലം വളരെ അധികം മോശം അവസ്ഥയിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *