കണ്ണുകാണാത്തവർക്ക് ഇനി വടിയുംകുത്തി നടക്കേണ്ട… അടിപൊളി കണ്ടുപിടം….!

കണ്ണുകാണാത്തവർക്ക് ഇനി വടിയുംകുത്തി നടക്കേണ്ട… അടിപൊളി കണ്ടുപിടം….! പൊതുവെ കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള സാധങ്ങളോ തടങ്ങളോ ഒന്നും അറിയുവാൻ ആയി സാധിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടി അവർക്ക് അതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വടി കൊണ്ടോ ഒക്കെ തൊട്ടു നോക്കേണ്ടതായിട്ടു ഉണ്ട്. എന്നാൽ ടെക്നോളോജിയുടെ ഉയർച്ചകൾ മൂലം ഇനി ഒരു വടി പോലും ഇല്ലാതെ കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള അടിപൊളി സാങ്കേതിക വിദ്യ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ കാലിൽ ഇടുന്ന ഷൂ ലോ മറ്റോ ഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നിലുള്ള അതും എത്ര മീറ്റർ അത്തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന താരത്തിലുയല്ല ഒരു സെൻസർ വച്ച് കൊണ്ട്.; അതുപോലെ വളരെ അധികം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒക്കെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമൊക്കെ ആയി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ വളരെ അതികം കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *