വെറും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഈസിയായി

നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിന്റെയും ആറ്റിട്യൂഡിന്റെയും എല്ലാം ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് ഒരുരത്തരുടേയും സുന്ദരമായ ചിരി. അത് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ സുന്ദരമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത്രയും കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി സംസാരിക്കാനും ചിരിക്കാനുമെല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളു. എല്ലാവര്ക്കും അതുപോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പല്ലുകൾ ഇഷ്ടമാണ്. സിനിമാതാരങ്ങളുടെ പോലെ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ നല്ല സുന്ദരമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. എന്നാൽ അതുപോലെ ആക്കിത്തീർക്കാൻ വളരെ അതികം പണ ചെലവ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

പല്ലിനു തൂവെള്ള നിറം ലഭിക്കാനായി ഡെന്റിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പോയി കയ്യിലുള്ള കാശുമൊത്തം ചെലവാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് പല്ലിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം പലരും വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ തേഞ്ഞു ബലം ക്ഷയിച്ചുപോവാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വെറും ഒരു കഴണം ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ എത്ര തേയ്ച്ചാലും പോകാത്ത കറയും നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/1aS9gpPNeww

The beautiful laughter of everyone is a passionate element of our appiarns and attitudes. It’s only if your teeth are beautiful that you can talk and laugh with such confidence. Everyone likes the same shiny teeth. No one thinks our teeth were as beautiful as movie stars. But it has been very expensive to make it so.

Many people try to restore the true color of their teeth by going to the dentists to get white, and cleaning the entire amount of money in their hands. But doing so causes the enamel of our teeth to wear out and weaken. But you can remove the stain scars that do not go away from your teeth by using just one wash ingredient as you can see in this video. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.