കാട്ടാന സഞ്ചാരികളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

മൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധയുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് ആന. ഇതിന്റെ ശരീര ഘടനയുടെ ഭംഗിയും ആദിത്യവുമെല്ലാം ഏതൊരു മനുഷ്യനും വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നിക്കുന്നതാണ്. പ്രിത്യേകിച്ചു മലയാളികളുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ആനയെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കം ആണെന്ന് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

ഓരോ ആനയെയും അതിന്റെ ആടിത്തത്തിനനുസരിച്ചു ഗജരാജ കേസരി എന്നിങ്ങനെ പലപേരുകളും കേരളത്തിലെ ആന പ്രേമികൾ നൽകുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്കുവരുന്ന ആനകൾ ഇടഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും. അതൊക്കെ ആ ആനയ്ക്ക് മതം പൊട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ കാട്ടാനയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള എന്തിനെയും അവ ആക്രമിക്കും. സഞ്ചാരികൾ പോകുന്ന പാതയിൽ ഒരു ആന ഇറങ്ങി വാഹനങ്ങളെയടക്കം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

https://youtu.be/UR3g_Vx921k

Elephant is the most admired animal of humans. The beauty and aditya of its body structure is very much appreciated by any human being. In the case of Srirangam, there are very few people who do not like the elephant.

We have seen that elephant lovers in Kerala give each elephant its own names like Gajaraja Kesari and so on. But even though the elephants who come to the festivals in the country attack others. It was only when the elephant broke religion. But that’s not the case with the wild elephant. If it comes alone, they will attack anything in front of it. In this video, you can see the shocking footage of an elephant landing on the road that the tourists are going to attack, including vehicles.

Leave a Reply

Your email address will not be published.