കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച (വീഡിയോ)

പ്രസവം അത് മനുഷ്യന്റെ ആയാലും മൃഗങ്ങളുടെ ആയാലും വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ ഏരിയ ഒന്നാണ്. എത്രയധികം വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ അമ്മയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ആ കൈകുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അത്ര നേരം അവർ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ എല്ലാം മറക്കും.

മനുഷ്യന്റെ പ്രസവം സാകേതികതയുടെ വളർച്ചയോടു കൂടി മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സിസേറിയൻ പോലെ പലതരത്തിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്ര ക്രിയകൾ വഴി നടത്താം. എന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യാറില്ല. കരയിലെ പല ജീവികളുടെയും പ്രസവം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ കടൽ ജീവികളുടെ വളരെ വിരളമായേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പ്രിത്യേകിച്ചു കടൽ കുതിര പോലുള്ള ജീവികളുടെ. അവയുടെ ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Childbirth is an area of great hardship, whether it is human or animal. Every mother gives birth to their babies with so much pain. So many sacrifices will finally forget the pain they suffered when they finally saw the baby’s face.

Human childbirth can be carried out with the growth of the saket through scientific verbs of various types, such as caesarean sections, unlike in the past. It doesn’t do that with animals. We may have seen the birth of many organisms on land, but we can rarely see sea creatures. Of creatures like the sea horse. You can see in this video a rare sight of a lot of babies coming in one of their births. See.

Leave a Reply

Your email address will not be published.