കാണ്ടാമൃഗം ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ…!ധൈര്യം ഉള്ളവർമാത്രം കാണുക…!

ഒരാൾ അയാളുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തു പണിചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങിനെയോ കുറച്ചു കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ എത്തുകയും പിന്നീട് ആ മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുകൾ. കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാണ്ടാമൃഗം. ഇവയുടെ ഭീമാകാരമായ ശരീരവും അതിന്റെ മുൻ വശത്തേക്ക് കൂർത്തുനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ കൊമ്പും എല്ലാം ഏതൊരു എതിരാളിയെയും നിലം പരിശാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. കാട്ടിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളും ഇരകളെ പിടിക്കുന്ന ശൈലിതന്നെ അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാണ്.

പൊതുവെ കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ എല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ആണ് സഞ്ചരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതന്നെ ഒരു വിധം വലിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ ഇവയെ ഭയം ആണ്. സാധാരണയായി സിംഹം പുലി, കടുവ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇരയുടെ പിറകെ ഓടി ഇരകളെ പിടിച്ചു ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന കാട്ടിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ഈ സിംഹം, പുളിപോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കുപോലും വളരെയധികം പേടിയാണ് കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ എതിരെ നിന്ന് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ പെടുകയും പിന്നീട് നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.