നിങ്ങളുടെ കരളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുതന്നെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം

കരളിലെ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റിലിവർ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ കരളിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാരത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതിമൂലമോ അമിത മദ്യപാനം മൂലമോ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഫാറ്റി ലിവർ ഇന്ന് നമ്മളിൽ നൂറുപേരെ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ എഴുപതു പേർക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കരൾ വീക്കം എന്നത് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇതിനു വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പല രോഗങ്ങളും നമ്മളിൽ പിടി പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ കരളിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റും നടത്താതെ തന്നെ ഈസിയായി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Liver fat, or fatty liver, is one of the most common lymphatic generations today. Fatty liver is a condition in which five percent more fat is accumulated than the natural weight of our liver. This may be due to our wrong diet today or heavy drinking.

If fatty liver takes a hundred of us today and scans them, seventy of them are likely to develop the disease. Liver inflammation is not something to be dismissed lightly. If we don’t give it the treatment we need, we may catch many diseases in the future, so you can find your liver condition easy without any test. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.