ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ട് വന്ന ആന കാണിച്ചത് കണ്ടോ….!

ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ട് വന്ന ആന കാണിച്ചത് കണ്ടോ….! ഉല്സവത്തിനു ആനയെ നെറ്റിപ്പട്ടവും വെഞ്ചാമരവും എല്ലാം കെട്ടി അലങ്കരിച്ചു നാട്ടിലെ വഴികളിലൂടെ എല്ലാം എഴുന്നള്ളിച്ചു നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിന് അതിലൂടെ ഉള്ള ഇടവഴിയിലൂടെ ആനയെ നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട്ടു പറമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പ പറിക്കാൻ ആന കാണിച്ച പരാക്രമണം കണ്ടോ…! പൊതുവെ ഒരു ഉല്സവത്തിനു ആന ഇല്ലാതെ ആ ഉല്സവം പൂർത്തിയാകാറില്ല. വലിയ ജീവിയെ പിടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ ആയി നമ്മളിൽ മലയാളികളിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്കും അതികം ആരാധന വൃന്ദം ആണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഗജ വീരന്മാർക്ക് ഉള്ളത്.

 

അങ്ങനെ പല തരാം ആചാരങ്ങൾക്കും ഉല്സവത്തിനും എല്ലാം ആനകളെ എഴുന്നള്ളിച്ചു നടത്തി വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഉത്സവങ്ങൾക്കും ആന ഇടഞ്ഞതും ആയി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിന് കൊട്നുവന്ന ആന പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ എല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആണ് അരിഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു വീട്ടു പറമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പയുടെ തണ്ടു മൊത്തത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നത്. അതിന്റെ രസകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.