കരൾ കിഡിനി എന്നിവയുടെ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും പരിഹാരം

കരളിലും കിഡ്‌നിയിലുമെല്ലാം കൊഴുപ്പും മറ്റും അടിഞ്ഞു കൂടി അത് മലിന മാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കരളിലെ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റിലിവർ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ കരളിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാരത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതിമൂലമോ അമിത മദ്യപാനം മൂലമോ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഫാറ്റി ലിവർ ഇന്ന് നമ്മളിൽ നൂറുപേരെ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ എഴുപതു പേർക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കരൾ വീക്കം എന്നത് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇതിനു വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് മാറി നിങ്ങളുടെ ലിവറിൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കരളിലെ കൊഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്ത കേരള ശുദ്ധമാക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ കുരുമാത്രം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The liver and kidneys are more likely to get contaminated by fat and so on. Liver fat, or fatty liver, is one of the most common lymphatic generations today. Fatty liver is a condition in which five percent more fat is accumulated than the natural weight of our liver. This may be due to our wrong diet today or heavy drinking.

If fatty liver takes a hundred of us today and scans them, seventy of them are likely to develop the disease. Liver inflammation is not something to be dismissed lightly. If you don’t give it the treatment you need, it will change in the future and cause cancer in your lever. Therefore, to purify Kerala, which has removed the fat in the liver, you need only eat this sparrow as seen in this video. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.