രാജവെമ്പാലയെ പിടിക്കാൻശ്രമിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ചതുകേട്ടാൽ ഞെട്ടും.(വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭീകര വിഷമുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. സാധാരണയായി മൂർഖൻ, അണലി, ചേനത്തണ്ടൻ എന്നീ പാമ്പുകൾ ആവും പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇടവഴിയിലുമൊക്കെ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും ഒക്കെ ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരുത്തൻ ആണ് രാജവെമ്പാല ഇതിന്റെ ഒരു കടിയിൽ നിന്നും വിഷമേറ്റാൽ ഒരു ആന വരെ തട്ടിപ്പോകാം.

 

പാമ്പുകൾ അത്ര അപകടകാരി ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള ഒരു ജീവി ആണ് പാമ്പ് എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്കും അപകട കാരിയായ ഒരു രാജവെമ്പാലയെ പിടിക്കാൻ അതിനു കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്കുമാത്രമേ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഒരു രാജവെമ്പാലയെ ഒരു മുൻപരിശീലനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നാട്ടുകാർ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The snake is one of the most poisonous creatures in the world. Snakes like cobras, vipers and chenatandan are commonly seen in our country and in the alleys. But rajavembala is a more poisonous man, and if it is poisoned from one bite, it can be snatched from an elephant.

Snakes are so dangerous that they are the most feared creature on earth. But only those who are well trained can catch a royal royal who is so dangerous. But you will be shocked to see what happened when a royal vembala found in this village tried to catch a local who had never received any training before. Watch the video.