മുട്ടുവേദന എളുപ്പത്തിൽ മാറാൻ ഉപ്പുകുഴി

സാധാരണയായി വയസായ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശനമാണ് കാല്മുട്ടിന്റെയോ കൈമുട്ടിന്റെയോ വേദന. എല്ലുതയ്മാനം കൊണ്ട് പ്രായമായ ആളുകളിൽ ആണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പൊ പ്രായ ബേധമന്ന്യേ ഈ അസുഖം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരിലും ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലു തയ്‌മാനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വരുന്നത്. മറ്റു കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടായേക്കാം.

കാൽ മുട്ടുവേദന വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനോ നിന്നവരാണോ എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോയിന്റ് പെയിൻ മാറാൻ ഇന്ന് വിപണിയിൽ നിന്ന്നും കുറെ വിലകൊടുത്തു കുറെ ഓയിലുകളും മരുന്നുകളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മുട്ടുവേദന പെട്ടന്നുതന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഉപ്പുകുഴി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രയോഗം ചെയത്താൽമാത്രമതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Knee or elbow pain is a common strain in older people. It is commonly seen in elderly people with bone-thresing. But it’s only age inger that’s getting sick now. It’s not just bone-sewing that comes in everyone now. You may also have joint pain for other reasons.

Once the knee pain comes, we have to sit down or suffer a lot. Today, a lot of oils and medicines are purchased and used from the market to change the joint pain. But to remove the knee pain quickly, it was only by using a salt pit, as seen in this video. Watch the video for that.