ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ച (വീഡിയോ)

പൂച്ചകളെ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസര പ്രാദേശികളിലും വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പൂച്ച. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഉള്ള പൂച്ചകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് . നമ്മളിൽ പലരും വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പം ഉള്ള പൂച്ച. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പം ഉള്ള പൂച്ച ഇതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത്.

പൂച്ചകളെ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസര പ്രാദേശികളിലും വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പൂച്ച. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഉള്ള പൂച്ചകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് . നമ്മളിൽ പലരും വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പം ഉള്ള പൂച്ച. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പം ഉള്ള പൂച്ച ഇതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.