ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ട പുഴുങ്ങി പൊളിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ട പുഴുങ്ങി പൊളിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ….! മുട്ടകൾ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലും, നിറത്തിലും ഉള്ള മുട്ടകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുട്ടകൾ. കാട മുട്ട, കോഴി മുട്ട, താറാവ് മുട്ട തുടങ്ങി നിരവധി വൈറ്റാധ്യസ്ഥ മുട്ടകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടകളിൽ എല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതുമാണ്.

സാധാരണ മുട്ട ഇടുന്ന ഒരുപാട് ജീവ ജലങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്തിനു പക്ഷി കളും പാമ്പുകളും ഉൾപ്പടെ ചെറിയ പൂമ്പാറ്റ വരെ മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബാക്ഷ്യയോഗ്യം ആക്കുന്നത് കോഴി മുട്ട താറാവിനെ മുട്ട എന്നിവ ഒക്കെ ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഭക്ഷ്യ യോഗ്യം ആയ മുട്ടകളിൽ നിന്നും അതെനി ക്കാൾ പത്തിരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മുട്ട കണ്ടെത്തുകയും അത് എടുത്തു പുഴുങ്ങി പൊളിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റ വും വലിയ മുട്ട കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *