ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ കുതിര.(വീഡിയോ)

കുതിരകൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളതും നിരുപദ്രവകാരിയുമായ മൃഗമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനതിന്റെ പുറത്തു കയറി ഒരു സവാരി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഒന്ന് കാണാനും തൊടാനുമെല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ള ജീവികൂടിയാണ്.

സാധാരണയായി കുതിരകൾ സസ്യബുക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിരയതും പുല്ലുമെല്ലാം ആണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് മറ്റുള്ള മൃഗത്തേക്കാൾ ഭാരം ചുവന്നു ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതും കുതിരകൾ തന്നെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സാധാരണ കുതിരപ്പുറത് ആകെ രണ്ടുപേർക്ക് ഇറക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ നീളം കൂടിയ ഈ കുതിരപ്പുറത്തു അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോകണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാവും ലോകത്തിലെതന്നെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കുതിര ഇതാണെന്ന്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Horses are more beautiful and harmless than all animals. And no one wants to get on a ride. It is also a creature that is so dear to children and loved ones that you want to see and touch.

Horses are usually plant books and hence their food smells like grass and grass. They are lighter than other animals and can travel a long distance and run much faster. Let’s say that horses are one step ahead of other animals in terms of beauty. You believe that the normal horse has only two people to land, but if you say that more than five people can sit on this long horse. But if you look at this video, you will know that this is the longest horse in the world. Watch the video for that.