കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻശ്രമിച്ച സിംഹത്തിനു സംഭവിച്ചത്…!(വീഡിയോ)

ബുദ്ധികൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും എല്ലാം വളരെ അധികം കഴിവുള്ള മൃഗമാണ് സിംഹം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പേടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ആനയെ വരെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മറ്റുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവ ഇരയെ പിടിക്കുന്ന ശൈലി.

എന്നാൽ കാട്ടുപോത്ത് സിംഹത്തേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു മൃഗമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ള ആക്രമണം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും ശക്തനായ സിംഹത്തിനു പോലും താങ്ങാൻ ആയെന്നു വരില്ല. അത്രയ്ക്കും അപകടകരമാണ് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ള ആക്രമണം. എന്നാൽ രണ്ടു മൂന്നു സിംഹങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിലെ ഒരു സിംഹത്തിനു സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The lion is a very capable animal with intelligence and strength. That’s why we’ve been afraid from childhood that the king of the jungle is a lion. And they have the ability to attack and subdue a large elephant. They are different from other animals and are the way to catch prey.

But even if the wild buffalo is stronger than the lion, it is a beast that does not have the courage to do so. But their mass attack simply cannot be arousing even the most powerful lion. The attack is so dangerous. But watch this video to see what happened to a lion when two or three lions tried to attack a wild buffalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.