സിംഹവും കടുവയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്..!(വീഡിയോ)

കാട്ടിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിംഹം ബുദ്ധികൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും എല്ലാം വളരെ അധികം കഴിവുള്ള മൃഗമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പേടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ആനയെ വരെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് കടുവ. ഇവ സാധാരണ പുലികളുടെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിംഹത്തിനും കടുവയ്ക്കും അതിന്റെതായ ശക്തിയും കഴിവും ഉണ്ട് എന്നുതന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഡിസ്‌കവറി പോലുള്ള ചാനലുകളിലും പലമൃഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ജനവാസസ്ഥലത്ത് ശക്തനായ സിംഹവും കടുവയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The lion, known as the king of the jungle, is a very capable animal with intelligence and strength. That’s why we’ve been afraid from childhood that the king of the jungle is a lion. And they have the ability to attack and subdue a large elephant.

Similarly, a tiger is a very powerful animal. They are not as common as tigers, but they are capable of chasing and captiving a prey. Therefore, the lion and the tiger have their own strength and ability. We’ve seen many animal encounters on channels like Discovery. But in this video you can see what happened when a powerful lion and a tiger met in a habitat. Watch the video for that.