സിംഹത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന കാട്ടുപോത്തിനു സംഭവിച്ചത്.

സിംഹം കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായതും ബുദ്ധിശാലിയായതുമായ മൃഗം തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കാട്ടിലെ രാജാവായി സിംഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരയെ പതുങ്ങി നിന്ന് ഓടിച്ചു ആക്രമിച്ചാണ് സിംഹം ഇരകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതു. സിംഹത്തിന്റ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ ആനയ്ക്കുവരെ രക്ഷപെടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. സാധാരണയായി സിംഹത്തെ കൂട്ടത്തോടെ മാത്രമേ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടമായി വന്നാൽ ഒരു സിംഹത്തിനും അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആക്രമിച്ചു തിന്നാൻ നോക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാട്ടുപോത്തിന്റെ അക്രമസ്വഭാവമുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം . അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The lion is the most powerful and intelligent animal in the forest. That is why the lion is called the king of the jungle. The lion feeds the prey by running away from the prey. If you get in front of a lion, it’s hard to escape the elephant.

So all animals are trying to run away from the lion. Usually, the lion can only be confronted with herds. But when it comes to wild buffaloes, no lion can get close to them if they come in groups. In this video you can see the violent sight of a wild buffalo trying to save the baby from the lion who is trying to attack and eat it. Watch the video for that.