കരിമൂർഖനും ഉടുമ്പും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ….!

കരിമൂർഖനും ഉടുമ്പും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ….! പാമ്പുകളിൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിൽ അല്ലാത്ത ഒരു പാമ്പാണ് മൂർഖൻ പാമ്പ്. എന്നാൽ ആ മൂർഖൻ പമ്പിൽ തന്നെ വിഷത്തിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇനം ആണ് കരി മൂർഖൻ. സാധാരണ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പോലെ അല്ല ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ള മൂർഖനെക്കാൾ ഒക്കെ വളരെ അധികം വിഷം അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയോട് കളിക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ചു താനെ വേണം നില്ക്കാൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടോർ പുരയുടെ കുഴിയിൽ ഒരു കരി മൂർഖനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉടുമ്പും അകപെട്ടുപോയപ്പോൾ സമാവിച്ച കാഴ്ച കണ്ടോ…

ഉടുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷം ഇല്ലെങ്കിലും അവയുടെ ഒരു പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവളുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള കരുത്തോടെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കൈയിൽ കുറച്ചു ഫെവിക്വിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പിടിച്ചില് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ. അത്തരത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലും അപകടകാരികൾ ആയ രണ്ടു ജീവികൾ അതും ഉടുമ്പും കരി മൂർഖനും തമ്മിൽ ഏറ്റു മുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണ് എന്നറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതിയാകും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *