മൽസ്യകന്യകയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…!(വീഡിയോ)

പണ്ടുകാലം മുതലെ പലതരത്തിലുള്ള മുത്തശ്ശിക്കഥകളിലും കാർട്ടൂൺ സിരീസ്സ് കളിലും മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടുപരിചയമുള്ളതുമായ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രമാണ് മത്സ്യകന്യക. ഇത് കടലിനടിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ദൈവമായിട്ടാണ് മൽസ്യകന്യകയെ കണക്കാക്ക പെടുന്നത്. വളരെയധികം സൗന്ദര്യവും ആരെയും മയക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആകാരവടിവുമുള്ള ശരീരവും. ശരീരത്തിന്റെ താഴോട്ട് മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ശരീരം രൂപപെട്ടതുമായ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു അപൂർവ സൗന്ദര്യമുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് മത്സ്യകന്യക.

ഇത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കഥകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഉള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പത്തിനുമൊക്കെ അപ്പുറം ഈ മത്സ്യകന്യക ശരിക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി കഥകളിലും സിനിമകളിലും കേട്ട ആ സൗന്ദര്യ ദേവതയായ മത്സ്യകന്യക ശരിക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അപൂർവമായി കടലിൽ നിന്ന് കരയിൽ അടിഞ്ഞ ഈ മൽസ്യകന്യകയെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടാൽ മനസിലാകും. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The fishmonger is a fictional character that has been heard and seen in a variety of grandmotherstories and cartoon series since time immemorial. It is considered the god of all the underwater creatures. And a very beautiful body with a sedative shape. The fish monger is another rare beauty of God, which forms a fish-shaped body down.

It’s just the knowledge we’ve heard and seen through stories and movies. But many people doubted whether this fishmonger really existed beyond our imagination. But the beauty goddess that our grandmother heard in stories and movies is really there. You will see this rare lying on the shore from the sea. Watch the video for that.