ഒരു നായക്കുട്ടി ആ കുട്ടികുരങ്ങനോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ…!

ഒരു നായക്കുട്ടി ആ കുട്ടികുരങ്ങനോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ…! മനുഷ്യരേക്കാൾ സ്നേഹം മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുപറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചു മൃഗങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പരിചാരകൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടു മുട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടകം അയാളെ സ്വന്തം തലകൊണ്ട് വാരി പുണരുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച. മനുഷ്യർ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പ്രിയപെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങിനെ ആണ് സ്നേഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക. അത്തരം ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മൃഗം ഒരു മനുഷ്യനോട്, അതും അയാളുടെ പരിചാരകനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

അതുപോലെ ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങൾ സ്വന്തം പരിചാരകനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വളർത്തുന്ന ആളുകളുമായി ഒരുപാട് സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെ കാഴ്ച വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ ആയും നായയും പൂച്ചയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ മനുഷ്യനുമായി ഇണങ്ങുകയും അതുപോലെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒട്ടകം, കുതിര, കരടി പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *