നിർമാണത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവുമൂലം കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണപ്പോൾ…..!

നിർമാണത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവുമൂലം കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണപ്പോൾ…..! കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും എല്ലാം പണിതുയർക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച പിഴവ് മൂലം സംഭവിച്ച ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുടെ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിൽ ഉള്ള പാലങ്ങളും, കെട്ടിടങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട പ്രകൃതി നിര്മിതമായത് ഒഴിച്ച് എല്ലാം പണിതുയർത്തിയത് മനുഷ്യൻ ആണ്. വനത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് മനുഷ്യന്റെ കഠിന പരിശ്രമത്തിന്റെ ബലം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും.

 

അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നിർമിതികൾ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആയി കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ബുർജ് ഖലീഫയും, കുത്തബ് മിനാറും, പാമ്പൻ പാലവും, ചൈന വന്മതിലും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ നിർമിതികൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം അതിശയം തോന്നിപോകും. അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിന്നു പോകുന്നതിനു കാരണം അന്ന് അത് പണിതുയർത്തുന്ന സമയത്തു കാണിച്ച അഴിമതി രഹിതവും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യതയും ഒക്കെ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കുറവ് മൂലം ഒട്ടനവധി കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും ഉള്പടെ മനുഷ്യനിർമിതമായ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ തകർന്നു വീഴുന്നതിന്റെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *