ഈ ഡ്രൈവർമാരെ സമ്മതിക്കണം…..!

ഈ ഡ്രൈവർമാരെ സമ്മതിക്കണം…..! വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല. പ്രിത്യേകിച്ചു ബസ് ലോറി ട്രക്ക് പോലുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ. അതൊക്കെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയും പ്രാവിന്ന്യത്തോട് കൂടെയും ഓടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുന്ന ഈ ഡ്രൈവർമാരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോകും. കാരണം എത്ര വലിയ പ്രതി സന്ധിയിൽ പെട്ടാലും അവർ ഈസി ആയി അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനും ഇടയുണ്ടാക്കും.

അതിൽ വളരെ അധികം കൗതുകമായി തോന്നിയ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ഡ്രൈവർ താടിയുമായി ഒരു ലോറി അപ്പുറത്തെ കരയിലേക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തുവാൻ നോക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ വാഹനം സ്ലിപ് ആവുകയും വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴിക്കിനസാരിച്ചു നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. വാഹനം ഒന്ന് തെന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ ഡ്രൈവറുടെ കഴിവ് അവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. വളരെ അധികം സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി അയാൾ ആ പ്രതിസന്തി തരണം ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ കുറെ അതികം കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *