ഇനി മുടി കറുപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മുടികൊഴിച്ചിലും മാറ്റാൻ എളുപ്പവഴി.

ഇന്നത്തെ കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മുടി വരാത്തതും. നീളമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കത്തൻവറായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റവും, കാലാവസ്ഥയിൽ പൊടിപടലങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശനമാണ് അകാലനര. ഇത് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ പ്രായം കൂടിയ ആളാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്ട്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുടി തഴച്ചുവളരുന്നതിനും അതിനോടൊപ്പം മുടി എന്നന്നേയ്ക്കുമായി കറുപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും. പലതരം ഓയിലുകൾ പലതരം ഷാമ്പൂ, ഹെയർ കളറുകളുമെല്ലാം. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം മുടിക്ക് ദോഷമായി ഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിനോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നരച്ചമുടി കറുപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മുടികൊഴിച്ചിലും പൂർണമായി മാറ്റം. അതിനായി വിഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Hair loss and new hair loss are a problem that most people experience these days. There is no one today who wants long, good inner hair. But the change in food that has come in to our lifestyle today and the dust in the weather affect our hair a lot.

Another problem is the premature. This makes us older in front of others. Many of us do a lot of things to reduce hair loss, to grow hair and to make our hair black forever. Different types of oils, different types of shampoo, hair colors. But all these are harmful to the hair. But if you look at it as you can see in this video, your grey hair will be blackened and hair loss will be completely changed. Watch the video.