എത്ര പഴകിയ piles ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മാറും…!

എത്ര പഴകിയ piles ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മാറും…! മൂല കുരു എന്നത് ഒരു പക്ഷെ പുറത്തു പോലും പറയാൻ സാധികാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആണ്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാം മൂലക്കുരു വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും എന്തായിരിക്കും എന്നത്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ എത്ര പഴകിയ മൂലക്കുരുവും വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ അതും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മാറ്റി എടുക്കാൻ ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം. അതും വളരെ ഈസി ആയ കുറച്ചു മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെ.

മൂല കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നടക്കാനോ അത് പോലെ നിതംബം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുക ഇല്ല. കാരണം ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള വേദന ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മൂലക്കുരു വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നവർക്കും. ആ ഭഗത് കൂടുതൽ പ്രെഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് പോലും ഒന്നും പറയാൻ മടിയുള്ള ആളുകൾ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *