തക്കാളി പോലെ ചുവന്ന ചുണ്ടിനു , രണ്ടു രീതിയിൽ ലിപ് ബാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

തക്കാളി പോലെ ചുവന്ന ചുണ്ടിനു , രണ്ടു രീതിയിൽ ലിപ് ബാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അയാളുടെ ചുണ്ടിന്റെ നിറവും വളരെ അതികം പ്രധാനം ആണ്. ചുവന്നു തുടുത്ത ആരോഗ്യം ഉള്ള ചുണ്ടുകൾ സൗന്ദര്യത്തെ വളരെ അധികം നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചുണ്ടുകൾ കറുത്തതും വളർന്നതും ആയ ഒരു ആള്ക്ക് എത്ര വെളുത്തു തുടുത്ത മുഖം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ സൗന്ദ്യര്യം കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യവും അതിന്റെ നിറവും എല്ലാം വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്.

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ട് താക്കളിൽ പോലെ ചുവന്നിരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി പരിചയ പെടാം. ആദ്യം തന്നെ വളരെ വിറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബീറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കണം. പിന്നീട് ഈ വിഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ എടുത്ത ബീറ്റ് റൂട്ട് ലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങാ, ഗ്ലിസറിൻ, സെബോളിന് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്‌ലിൻ ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. അതിന്റെ ക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *