വരണ്ടു പൊട്ടിയ ചുണ്ടുകൾ നീക്കി കുഞ്ഞുങ്ങടെ പോലെ ചുവന്ന മൃദുല അധരം…!

വരണ്ടു പൊട്ടിയ ചുണ്ടുകൾ നീക്കി കുഞ്ഞുങ്ങടെ പോലെ ചുവന്ന മൃദുല അധരം…! ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി കുറവ് പലപ്പോഴും ആയി നമ്മുടെ മുഖ സൗന്ദര്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ചുണ്ടുകൾ വരണ്ടു ഉണങ്ങി ഇരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കരുതിരിക്കുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനു ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ കോട്ടം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ചുണ്ടുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈംകീക ജീവിതത്തിൽ അടക്കം വലിയ പങ്ക് ഉണ്ട് എന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആക്ട്രക്ഷൻ ലഭിക്കും എന്നതും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ചുണ്ടുകൾ ചുവന്നിരിക്കുന്നതിനും വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ ഒക്കെ മൃദുവായി തോന്നിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ എല്ലാ ആളുകളും പല നിറത്തിലും പല കമ്പനികളുടെയും ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, ലിപ് ബാം എന്നിവ ഒക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ കരുതുനങ്ങുനനത്തിനു കാരണം ആയേക്കാം. മാത്രമല്ല അത് കെമിക്കൽ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ വായയിലൂടെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അത് കൊണ്ട് താനെ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയ രീതിയിൽ ചുവപ്പിക്കാനും മൃദുവാക്കാനും ഉള്ള ടിപ്പ് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *