പഴയ നോട്ട് കൊടുത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം

നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴയ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടോ.. എങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം. വർഷങ്ങൾ പഴക്കം ഉള്ള നോട്ടുകളും, ചില്ലറ പൈസകളും വാങ്ങാൻ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കം ഉള്ള 5 രൂപ നോട്ടിന് ഇപ്പോൾ വില വരുന്നത് 30000 രൂപയോളമാണ്.

150 ഓളം വർഷങ്ങൾ പഴക്കം ഉള്ള പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നോട്ടുകളും, നോട്ടുകളും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പഴയ നോട്ടുകളും കോണിനുകളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിൽക്കാം.. coinbazzar.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് അതിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാനായി താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Do you have old notes… Then you can earn millions. There are hundreds of thousands of people to buy years-old notes and retail money. The rs 5 note, which is years old, is now priced at Rs 30,000. A website for buying and selling notes and notes from many countries that are nearly 150 years old. You can sell the old notes and corners you have for yourself. The website coinbazzar.com will help you with that. Watch the video below to find out more…

Leave a Reply

Your email address will not be published.