ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടും..!(വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്. സാധാരണ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പല വകബേധത്തിലുള്ള പാമ്പുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാം മനുസ്യനായാലും മറ്റു ജീവികൾക്കായാലും വളരെയധികം അപകടം സൃഷ്ടിക്കും.

സാധാരണയായി അണലി, മൂർഖൻ, ചേര, ശങ്കുവരയൻ എന്നീ പാമ്പുകളെ ഒക്കെ ആണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും മറ്റും കാണാറുള്ളത്. ഇവയെ എല്ലാം കുറച്ചു ദൂരത്തിന്നു കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ അപകടങ്ങൾ ഒരു പരുത്തിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും എല്ലാം വളരെ അപകടകാരിയായ കണ്ടാൽ ചെടിയുടെ വള്ളിയാണെന്നു തോന്നിക്കും വിധം ഒരു വിചിത്രമായ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The snake is one of the most poisonous creatures in the world. The snake is a very dangerous and poisonous creature that can kill anyone. There are many different types of snakes on earth. Everything is very dangerous for manusya or other creatures.

Usually, we see vipers, cobras, chera and sanguvariyan in our houses and around. We can recognize them even if we see them all a little farther, so that we can avoid accidents without going to them. But in this video you can see a strange snake that looks like a plant vines, if everything looks more dangerous than this. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.