ഉറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്നിയെ പൂച്ച ചെയ്തത് കണ്ടോ ! (വീഡിയോ)

പന്നിയെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല, വളരെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട ആഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പോർക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിൽ നിരവധി പന്നി ഫാമുകളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കൂറ്റൻ പന്നി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നതിനിടെ ഈ പൂച്ച ചെയ്തത് കണ്ടോ !

പൂച്ചയുടെ വലിപ്പവും, പന്നിയുടെ വലിപ്പവും നോക്കിയാൽ താനെ അറിയാം ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി ഉള്ളതെന്ന്. പൂച്ചയേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉള്ള പന്നിയുടെ നേരെയാണ് ആക്രമണവുമായി പന്നി ചെന്നിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

There’s no one who hasn’t seen a pig, pork has been one of our favorite foods for a long time. Hence, there are many pig farms in Kerala. here you see what this cat did while a huge pig was asleep ! If you look at the size of the cat and the size of the pig, you know who has the most power. The pig has come up with an attack on a pig that is many times the size of a cat. Watch the video.