വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയ കരടിയുടെ അവസ്ഥ.(വീഡിയോ)

പാമ്പുകളെ പേടിയില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു പാമ്പു അറിയാതെ അകപെട്ടുപോയാൽ അതിനെ പിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പല പരാക്രമവും കാണിച്ചവരാകും മിക്യ ആളുകളും. പാമ്പിനെ എല്ലാവരിലും പേടി ജനിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിഷം തന്നെ ആണ്. അത് രക്തത്തിലൂടെ കലർന്ന് തലച്ചോറിലെത്തിയാൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

ഇത്രയും വിഷമുള്ള ഒരു ജീവി ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ പാമ്പിനെ മറ്റു ജീവികൾക്കുമെല്ലാം വളരെ ഭയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപകടകാരിയായ കരടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പു പെട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. പാമ്പും കരടിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

There will be no one who is afraid of snakes. So if a snake is caught in the house, the Mika people will be the ones who have been fighting to catch it. The snake is poisoned by the snake that makes everyone scared. When it is mixed with blood and reaches the brain, the brain stops functioning and causes death.

Being so poisonous, the snake is afraid of all other creatures. Similarly, have you ever seen a poisonous snake in front of a dangerous bear. In this video, we see what happened when the snake and the bear met. Watch this video for that.