പരുന്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തള്ളകോഴിക്ക് സംഭവിച്ചത്.(വീഡിയോ)

സാധാരണ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രസവിക്കുകയോ മുട്ടയിടുകയോ ചെയ്താൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ വലുതായി സ്വന്തമായി നടക്കാനും ഇരതേടാനും കഴിയുന്നതുവരെ അവരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള കാഴചയാണ്‌ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ളക്കോഴി കാക്കയിൽ നിന്നും പരുന്തിൻ നിന്നുമെല്ലാം റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇത് ഏത് ജീവികൾ ആയാലും ശരി അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ആരെയും വരൻ അനുവദിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ആയാൽ പോലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ അവർ ആട്ടി അകറ്റും. അതുപോലെതന്നെയാണ് കോഴികളും അവരുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞു കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി വരുന്നതുവരെ അവരുടെ അരികിലേക്ക് ആ കോഴിയെ വളർത്തുന്ന ഉടമസ്ഥനുപോലും വരൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പരുന്തിൽനിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന തള്ളക്കോഴിയെ ഇതിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/4sauvLUOgtI

 

Normally, when all the creatures on earth give birth or lay their eggs, they are very careful until they can walk and hunt for their own. The common sight we see is that the chicken scares the chicks from the crow and the eagle.

No matter what creatures it is, the groom will not let anyone go to their children. Even if it’s a cat or a dog we raise, they’ll drive us away when they go to the babies. Similarly, the owner of the chicken sprouts and the chickens until their eggs grow older. But in this video, you can see a mother-in-the-babies struggling to save the chicks from the eagle trying to snatch the chickens. Watch the video for that.