നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിയുടെ തലയിൽ പാത്രംകുടുങ്ങിയപ്പോൾ..(വീഡിയോ)

കാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഇരകളെ പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളതും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പുലി. പുള്ളി പുലി , വരയൻ പുലി ചീറ്റ പുലി എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പുലികളെ നമ്മുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ പുലി ഇരതേടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പുലിയുടെ മുന്നിൽ പെടുന്ന ഏത് ജീവിയേയും അവർ ഓടിച്ചിട്ട് ആക്രമിച്ചു പിടിച്ചു കഴിക്കുന്നതാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ ഇത്തരം ജീവികൾ കാറ്റിൽ നിന്നും നാട്ടിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെയുള്ള ജനജീവിതത്തെ മൊത്തം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കാട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടുതന്നെ അവർ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടുകളെയും പശുക്കളെയെല്ലാം തിന്നാൻ ആയി നാട്ടിൽ വരുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയുടെ തലയിൽ പാത്രം കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ആ പുലി കാണിക്കുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

A tiger is a fast-paced creature that can catch prey in the forest and is stronger than any other animal. We can see a variety of tigers like puli, linear tiger cheetah. When a normal tiger starts to hunt, they chase and attack any creature that falls in front of the leopard.

But we have seen a lot of such creatures coming out of the wind and frightening the lives of the people there. We have seen that because of the lack of food in the forest, they come to the country to eat all the sheep and cows they raise in the land. But you can see the leopard’s stripes when the bowl is trapped in the head of a leopard. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *