പുരുഷന്മാരിലെ മൂത്രതടസ്സം, തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക…!

പൊതുവെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് മൂത്ര തടസം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൂത്ര തടസം പുരുഷന്മാരിൽ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് പൊതുവെ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെ മുതിർന്ന വരും ഇന്ന് കൂടുതലായി നേരിടുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളിലും ആമാശയത്തിൽനിന്നോ രക്തത്തിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് വരുന്ന ഇക്കോളി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് മൂത്രാശയത്തിലെ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രം അല്ല സ്ത്രീകളിലും അനുഭവ പെടാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ മൂലമോ മൂത്രാശയത്തിന്റെ ഘടന മൂലമോ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം. കുട്ടികളിൽ ഇത് മൂത്രാശയത്തിന്റെ തകരാറുമൂലവും സംഭവിച്ചേക്കാം. മൂത്രാശയത്തിലെ അണുബാധ കൃത്യ സമയത് ചികിൽസിച്ചു ബേധമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് മൂത്രാശയ സംബന്ധ മായ മൂത്രതടസ്സം, മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പോലുള്ള പല മാരക അസുഖങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂത്ര തടസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂഷിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.