മലമ്പാമ്പ് മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച….!

മലമ്പാമ്പ് മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച….! വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ആയിരിന്നു ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു മലമ്പാമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ ഉള്ള ഒരാളെ തിന്ന വളരെ അധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം.. പൊതുവെ മനുഷ്യവാസമായ ഇടങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രിത്യേകതരം പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പുകൾ. പാമ്പുകൾ പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പും കൂടെയാണ് ഈ മലപാമ്പ്. മറ്റു പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച ഇവയ്ക്ക് വിഷം തീരെ ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം.

എന്നാൽ വിഷത്തിനേക്കാൾ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ ശരീരം. ഇതിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് മേൽ ചുറ്റി പിഴഞ്ഞു ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ശേഷിവരെ ഈ പാമ്പുകൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പലസാഹചര്യത്തിലും മലം പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇഴജന്തു ആണ് മലം പാമ്പ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു മലമ്പാമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ ഉള്ള ഒരാളെ തിന്ന വളരെ അധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *