മലമ്പാമ്പ് മുതലയെ വിഴുങ്ങുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച (വീഡിയോ)

പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മലപാമ്പ്. നമ്മൾ പലസാഹചര്യത്തിലും മലം പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇഴജന്തു ആണ് മലം പാമ്പ്. ഇത് ഇരയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇരയെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി അതിന്റെ എല്ലുകൾ എല്ലാം ചുറ്റി പിഴഞ്ഞു പൊടിച്ചാണ്.

മലം പാമ്പ് പലജീവികളെ തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മലം പാമ്പിനേക്കാൾ അപകടകാരിയായ മുതലയെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. മുതല പുലിയെ വരെ ആക്രമിച്ചു തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ മുതലയും മലം പാമ്പും തമ്മിലുള്ള സംഘടനത്തിനവസാനം മുതലയെ വിഴുങ്ങുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The mountain snake is the largest of the snakes. We’ve seen snake swallowing prey in many cases. A stool snake is a creature capable of eating up to a larger creature. It feeds the prey, tightening the prey and grinding its bones around.

Although the stool has been seen eating many creatures, it is the first time that the stool has tried to feed a crocodile more dangerous than the snake. The crocodile is a creature capable of attacking the tiger. But here you will see a rare sight of the crocodile swallowing at the end of the organization between the crocodile and the stool. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.