പൂജാമുറിയിൽ നിന്നും ഒരു സർപ്പത്തെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ..!

പൂജാമുറിയിൽ നിന്നും ഒരു സർപ്പത്തെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ..! മറ്റു പാമ്പുകളെ പോലെ അല്ല സർപ്പത്തെ എല്ലാവരും ദൈവ തുല്യം ആയിട്ടാണ് കണക്കാറുള്ളത്. കാരണം ശിവ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാമ്പ് മൂർഖൻ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ് പലപ്പോഴും വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയത് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിനെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പിടി കൂടി കാട്ടിലേക്കോ മറ്റോ വിട്ടയക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ ആണ് ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന വീട്ടുകാരുടെ കാഴ്ച്ച വളരെ വിരളമായിരിക്കുക ആണ്.

അത് അവിടെനിന്നും പിടികൂടുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും ഉപദേശിച്ചു എങ്കിലും അതിനൊന്നും ആ വീട്ടുകാർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കാരണം അത് എങ്ങാനും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞു പോയി വീട്ടിൽ ഉള്ളവരെയോ മറ്റോ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ആയേക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്ധ്യയിൽ വളരെ അതികം ദൈവീകമായി വിശ്വാസം ഉള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ധ്യയിൽ തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല. ആ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *