മറവി ഉള്ളവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ…!

മറവി ഉള്ളവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ…! ഓർമക്കുറവ് ഉള്ള ആളുകൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുക. പറയാം ആയ ആളുകളിൽ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓര്മ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ മറവിയും എല്ലാം കണ്ടു വന്നിരുനന്ത. എന്നാൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇടയിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മറവിയും ഓര്മ കുറവും എല്ലാം കണ്ടു വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധനം വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ ആണ് വച്ചതു എന്ന് മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയും, പ്രായമായവരിൽ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടന്ന് മറക്കുന്നതും, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ കുറവ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തും മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഒക്കെ നേരിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഓർമക്കുറവ് മാറ്റി എടുക്കാൻ ആയി പലരും പല തരത്തിൽ ഉള്ള മരുന്നുകളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലതെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിൽ ഉള്ള മറവിയും മാറ്റി എടുക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *