മുതലയയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…!

മുതലയയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…! മുതല വളരെ അതികം അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിതന്നെയാണ് എന്ന് അറിയാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു മുതലയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്ന കുറച്ചാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. കാട്ടിലെ അപകടകാരിയായ മറ്റുള്ള മിക്ക്യ മൃഗങ്ങൾക്കും പേടിയുള്ള പുലിയ്ക്കും സിംഹത്തിനു പോലും വെള്ളത്തിൽ വച്ച് മുതലയുടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടാണ് രക്ഷപെടാനായി വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും. അത്രയ്ക്കും അപകടം പിടിച്ച ഒരു ജീവിയാണ് ഈ മുതലകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ അടുത്തുപോകുമ്പോൾ ഒന്ന് പേടിക്കണം.

 

നീണ്ട കൂർത്ത മുഖവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലിയ നീണ്ട പല്ലുകളും വലിയ വായയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള മൃഗങ്ങളെയും ഭക്ഷണമാകാം ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നദി കളിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ജീവിയാണ് മുതല എങ്കിലും, നമ്മൾ മലയാളികളിൽ മുതലയെ കാണാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക മൃഗ ശാലകളിലും മുതലകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു മുതലയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോ… അത്തരത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *