കരടി വീടിനുള്ളിൽ കയറി ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…!

കരടി വീടിനുള്ളിൽ കയറി ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…! കരടി പൊതുവെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒന്നും ഇറങ്ങാതെ ഒരു മൃഗം ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവിടെ കരടി ഒരു വീട്ടിൽ ഓടിക്കയറി അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ എല്ലാം ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ അതികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അതും ഒരു ഗ്ലാസ് ജനാല തള്ളി തകർത്ത വളരെ അധികം ഭയാനകം ആയി ആയിരുന്നു കരടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന സി സി ടി വി യിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു ഭയന്നിരിക്കുക ആണ് ആളുകൾ. കരടികളെ പൊതുവെ മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുക ആണ് ആണ് പതിവ്.

 

ഇവ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മറ്റുള്ള വന്യ മൃഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കും ഭീകര സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു കരടി നഗര പ്രദേശത്തു അവിടെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഗ്ലാസ് ജനാല തല്ലി തകർത്ത ശേഷം വീടിനുളിൽ കയറുകയും അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ മൊത്തത്തിൽ കരടി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ വീട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന സി സി ടി വി യിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *