ഇതുവരെ ആരും അറിയാൻ വഴിയില്ലാതെ കല്ലുപ്പിന്റെ രഹസ്യം.

നമ്മളിൽ ഉപ്പ്‌ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷികമായ ഒന്നാണ് ഉപ്പ്‌ . പലതരത്തിലുള്ള ഉപ്പ്‌ ഇന്ന് വിപണിയിൽ നമ്മുക്ക് ലഭ്യമാണ്. കല്ലുപ്പ്, പൊടിയുപ്പ്, ഇന്തുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ഉപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ പൊടിയുപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇടയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല പരാമർശങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധനയായി കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുളി പോലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അളവ് വളരെയധികം കുറവാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കല്ലുപ്പിനെ കുറിച്ചു അറിയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും ഈ വിഡിയോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

There are none of us who don’t use salt. Salt is one of the most essential when cooking delicious food. We have a variety of salt available in the market today. We use different types of salts like stone, dust, and salt. We have heard many references on social media this time, not to use dust and stone.

But many people still have a lot of doubts about it. We use stone as a sadhana to keep food items like sour intact. But it is very low in the amount of people who use it when cooking food. But this video will reveal many secrets you don’t know about stone. Watch the video for that.