ഒരു വലിയ ഭീമൻകപ്പൽ മറ്റൊരു കപ്പലിൽ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ…!

ഒരു വലിയ ഭീമൻകപ്പൽ മറ്റൊരു കപ്പലിൽ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ…! ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടിവരുന്നത് ടൈറ്റാനിക് ആയിരിക്കും. ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ഇലിരുന്നാലും ആ പേര് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായെതെ നിൽക്കും. മാത്രമല്ല അതിനു മീതെ എത്ര വലിയ കപ്പലുകൾ വന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ പേര് പെട്ടന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിന് ശേഷം അതിനേക്കാളും എല്ലാം വളരെയധികം മികച്ച രീതിയിലും അതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിലും ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ പിന്നീട് വന്നിരുന്നു. അവയൊന്നും ഇതിന്റെ അത്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചില്ല എന്നുമാത്രം.

ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു പാകത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു നാട്ടിലെ ആളുകളെ എല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാവുന്നതിലും അതികം ശേഷിയോടെയും അതിലുപരി ഒരുപാടധികം സവിശേഷത്താലോടെയും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ നിര്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന വലിയ ഭീമൻ കപ്പലുകൾ തമ്മിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കൂട്ടി പിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മൊബൈൽ കമീറയിൽ pakarthiya ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.