കാട്ടാന കൂട്ടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം…!

കാട്ടാന കൂട്ടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം…! പൊതുവെ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടം ആയി പോകുമ്പോൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റയ്കൾ മാത്രമേ ഇത്തരതിൽ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റി പോയി എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന ദൃശ്യം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ വനമേഖലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാടുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പാതയിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നു വരാം.

അത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലും കാട്ടു മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ആയിരിക്കും. ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും ആക്രമണം വളരെ അധികം നമ്മളുടെ ജീവനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം കണ്ടോ.. അതും ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്നു കാട്ടാന ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടം ആയി വന്നു വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾക്ക് ആയി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *