സിംഹത്തെ വരെ ആക്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ..!(വീഡിയോ)

സിംഹം കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായതും ബുദ്ധിശാലിയായതുമായ മൃഗം തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കാട്ടിലെ രാജാവായി സിംഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരയെ പതുങ്ങി നിന്ന് ഓടിച്ചു ആക്രമിച്ചാണ് സിംഹം ഇരകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതു. സിംഹത്തിന്റ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ ആനയ്ക്കുവരെ രക്ഷപെടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. സാധാരണയായി സിംഹത്തെ കൂട്ടത്തോടെ മാത്രമേ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. സാധാരണ ഈ കാട്ടുപോത്തുകളും കാട്ടുപന്നികളുമെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ വരുകയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഭീകരന്മാരായ കടുവ, പുലി, സിംഹം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം അടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുപോലെ സിമഹത്തിനു വരെ അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം സിംഹത്തെ വരെ ആക്രമിച്ചു തിന്നു മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. അത്തരം ഒരു ജെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/K9cKvI5gmKA

 

The lion is the most powerful and intelligent animal in the forest. That is why the lion is called the king of the jungle. The lion feeds the prey by running away from the prey. If you get in front of a lion, it’s hard to escape the elephant.

So all animals are trying to run away from the lion. Usually, the lion can only be confronted with herds. If these wild buffaloes and wild boars come in, it will be very difficult to get close to these giant tigers, tigers and lions. Have you ever seen animals that attack the lion so that they cannot reach the lime? Watch this video to see such a jetty view.