ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആനക്കുട്ടി (വീഡിയോ)

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പടെ ഒട്ടനേകം ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ മിക്ക്യത്തും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവയൊക്കെ ഭൂമിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും എല്ലാം അനുയോജ്യമായ ശരീരപ്രകൃതമുള്ളവയാണ്. അവയ്ക്ക് ജീവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ ജനനത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജനിതകമാറ്റം മൂലം മനുഷ്യൻ ഉള്പടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് അവയുടെ ശരീരകടനയിൽ മാറ്റം വന്നതായി നിങ്ങൾക്കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം ജീവികളെ എല്ലാം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതുപോലെ ഒരു ആനക്കുട്ടി ജനിച്ചുവീണപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ആനക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട വലുപ്പത്തിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊല്ലവന്നു വലുപ്പത്തിൽ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അപൂർവ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

There are many living things alive on earth, including man. Most of it can be seen in our surroundings. Moreover, they have a body shape that is suitable for the ecosystem and climate of the earth. They have everything they have to carry on their lives in abundance on this earth.

But you may have had to see that human beings have changed their body’s debt due to different genetic changes in birth. But there are different forms of creatures alive on our earth that you haven’t seen yet. But these creatures are rarely seen. Similarly, you can see in this video a rare sight when an elephant calf was born and a man was given birth in size from the size that a normal elephant calf should have. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.